Normativa

REGLAMENT – REGLAMENTO – RÈGLEMENT

CICLOMARATÓ CATALANA INTERNACIONAL

BARCELONA – PERPINYÀ – BARCELONA “BPB 2012”

(En castellano y francés más abajo)


 REGLAMENT (Català)

ARTICLE 1: La Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) organitza, els dies 26 i 27 de maig de 2012, la Ciclomarató Catalana Internacional Barcelona – Perpinyà – Barcelona "BPB 2012”. La Ciclomarató és homologada per l'Audax Club Parisien com un Brevet des Randonneurs Mondiaux de 600 km. La Ciclomarató recorrerà diferents comarques de Catalunya i del Rosselló seguint el full de ruta adjunt i amb un quilometratge de 601 km. Tota la informació complementària i actualitzada es pot seguir a les webs www.bpb600.cat, www.cicloturismecat.wordpress.com i www.facebook.com/cicloturismecat.
 ARTICLE 2: La Ciclomarató està oberta a la participació de tot ciclista amb vehicle mogut exclusivament per la força muscular i amb llicència en vigor lliurada per qualsevol Federació afiliada a la UCI o bé per la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) o la federació esportiva UFOLEP. L'edat del participant ha de ser com a mínim de 18 anys el dia de la sortida. S'exigeix, com aval esportiu, que el participant hagi participat amb èxit dins l'any 2012 en un brevet, que pot ser de 300 o 400 km.
ARTICLE 3: La inscripció s’haurà de fer mitjançant www.bicinscripcions.cat seguint les instruccions i liquidant un dret d'inscripció establert en 95 €. El termini per efectuar la inscripció finalitzarà el dilluns 7 de maig de 2012 a les 24 hores. L’organització limita la participació als 300 primers ciclistes inscrits. Amb l'import pagat, el participant té dret a una medalla commemorativa BPB 2012, a un mallot exclusiu de la Ciclomarató, als avituallaments complets existents a la sortida, al tots els punts de control i a l'arribada, a la utilització dels tres punts de descans previstos amb matalassos i mantes i al transport de bossa/sac de dormir/motxilla personal al punt de control que trïi el participant.
ARTICLE 4: En participar a la BPB, es considera que cada ciclista està efectuant una excursió personal i, en conseqüència, està obligat a respectar el codi de circulació i totes les senyalitzacions oficials. Cap dels organismes que es citen tot seguit, Federació Catalana de Ciclisme i Audax Club Parisien, podran ser considerats com a responsables dels accidents que podrien sobrevenir en el transcurs d'aquest ciclomarató.
ARTICLE 5: El control de llicències i documentació d'inscripció, el lliurament del carnet de ruta i la revisió de tota la part elèctrica de la bicicleta s'efectuarà al Velòdrom de Barcelona, el divendres dia 25 de 18:00 h a 21:00 h i el dissabte dia 26 a partir de les 5:00 h fins les 5: 45 h.
ARTICLE 6: Les bicicletes han d'estar proveïdes de llums homologats al davant i al darrere, fixades sòlidament i en constant estat de marxa. Cal, per tant, preveure bombetes i piles de recanvi. Es recomana un doble enllumenat. El llum posterior del tipus intermitent està prohibit. No s'autoritzarà la sortida als participants que no tinguin el seu sistema d'enllumenat en estat correcte de funcionament. Cada ciclista ha d'encendre els llums en fer-se de nit i quan la visibilitat no sigui suficient (pluja, boira, túnels...). Durant la nit és obligatori portar una armilla o casulla reflectant i es recomana l'ús de vestits clars i braçalets reflectors. Al llarg de tot el recorregut també és obligatori l'ús de casc rígid homologat.
ARTICLE 7: El ciclista ha de proveir-se de tot el que necessiti per fer la Ciclomarató. En tots el controls del recorregut disposarà d'avituallament líquid i sòlid gratuït. No s'autoritzarà la utilització de cap servei organitzat de preparadors o entrenadors amb vehicle seguidor sobre l'itinerari. Aquesta mena d'assistència podrà, no obstant, efectuar-se en els punts de control. Cada ciclista tindrà una actitud i comportament correctes amb el personal de l'organització, amb els voluntaris i amb els habitants de les poblacions travessades pel recorregut. El participant que incompleixi algun dels preceptes del present article serà eliminat sense cap més avís.
ARTICLE 8: Cada participant rebrà a la sortida un carnet de ruta facilitat per L'Audax Club Parisien i un itinerari sobre els qual figuraran tots els punts de control. Els participants lliuraran al personal controlador l'esmentat carnet de ruta que serà convenientment segellat i completat amb l’horari de pas. L'organització podrà establir un o diversos controls secrets que vetllaran per l'escrupulós seguiment de l'itinerari previst.
ARTICLE 9: Si al carnet de ruta hi manca el segell corresponent a qualsevol control el brevet no serà homologat. La pèrdua del carnet de ruta tindrà exactament les mateixes conseqüències. El carnet de ruta és personal i intransferible. En conseqüència, és el mateix participant qui ha de lliurar el document al controlador per segellar-lo.
ARTICLE 10: La Ciclomarató s’iniciará a les 6 hores 15 minuts, hora de la sortida del sol, del dissabte 26 de Maig. Es faran sortides esglaonades de 50 ciclistes cada 5 minuts. El temps màxim per efectuar el recorregut és de 40 hores. El pas per cada control es farà entre una hora d'obertura i una de tancament esmentades en el carnet de ruta. Si un ciclista arriba tard a un control tindrà dret a continuar si la manca de puntualitat és deguda a un imprevist independent de la seva voluntat, com una parada per ajudar un accidentat, una carretera tallada... En canvi un problema mecànic, la fatiga, la manca de forma física, les hipoglucèmies o "tortells" etc, no es consideraran raons vàlides per evitar la desqualificació. Els participants han de respectar les franges horàries establertes per a cada control atès que no fer-ho pot comportar la no homologació del brevet.
ARTICLE 11: Al control d'arribada cada participant haurà de signar el seu carnet de ruta i deixar-lo als organitzadors. Li serà retornat després de l'homologació. No es faran duplicats en cas de pèrdua d'aquest document. La prova no és competitiva. ARTICLE 12: Pel sol fet de participar a la Ciclomarató, els ciclistes accepten la publicació de la seva identitat, imatges de la prova i del temps emprat dins els resultats facilitats pels organitzadors. No s'utilitzaran en cap cas les dades dels participants amb finalitats comercials i l'organització es compromet a no transmetre-les a tercers que puguin emprar-les en aquest sentit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

REGLAMENTO (Castellano) 

ARTICULO 1: La Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) organiza, los días 26 y 27 de Mayo de 2012, la Ciclomarató Catalana Internacional Barcelona – Perpinyà – Barcelona “BPB 2012”. La Ciclomarató está homologada por el Audax Club Parisien como una Brevet des Randonneurs Mondiaux de 600 km. La Ciclomarató recorrerá varias comarcas de Catalunya y del Rosellón según la hoja de ruta adjunta y totalizando 601 kilómetros. Toda la información complementaria y actualizada se puede seguir en las webs www.bpb600.cat, www.cicloturismecat.wordpress.com y www.facebook.com/cicloturismecat.
ARTICULO 2: La Ciclomarató está abierta a la participación de todo ciclista con vehículo movido exclusivamente por la fuerza muscular y en posesión de licencia en vigor expedida por una Federación afiliada a la UCI o bien por la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) o la federación deportiva UFOLEP. La edad del participante ha de ser como mínimo de 18 años el día de la salida. Se exige, como aval deportivo, que el participante haya tomado parte con éxito dentro del año 2012 en una brevet, que puede ser de 300 ó 400 km.
ARTICULO 3: La inscripción deberá realizarse a través de www.bicinscripcions.cat siguiendo las instrucciones y abonando un derecho de inscripción establecido en 95 €. El plazo para formalizar dicha inscripción finaliza el lunes 7 de Mayo de 2012 a las 24 horas. La organización limitará la participación a los 300 primeros ciclistas inscritos. Con este importe, el participante tiene derecho a una medalla conmemorativa BPB 2012, a un maillot exclusivo de la Ciclomarató, a los avituallamientos completos dispuestos en la salida, en todos los puntos de control y en la llegada, a la utilización de los tres puntos de descanso previstos con colchones y mantas y al transporte de la bolsa/saco de dormir/mochila personal al punto de control que elija el participante.
ARTICULO 4: El participar en la BPB implica que cada ciclista está efectuando una excursión individual y, en consecuencia, está obligado a respetar el código de circulación y todas las señalizaciones oficiales. Ninguno de los organismos que se citan a continuación, Federació Catalana de Ciclisme y Audax Club Parisien, podrán ser considerados responsables de los accidentes que pudieran ocurrir en el transcurso de esta Ciclomarató.
ARTÍCULO 5: El control de licencias y documentación de inscripción, la entrega del carnet de ruta y la revisión de toda la parte eléctrica de la bicicleta se efectuará, en el Velòdrom de Barcelona, el viernes día 25 de 18:00 h a 21:00 h y el sábado día 26 a partir de las 5:00h hasta las 5:45 h.
ARTÍCULO 6: Las bicicletas tienen que ir provistas de luces homologadas delanteras y traseras, fijadas firmemente y en perfecto estado de funcionamiento. Hay que prever bombillas y pilas de repuesto. Se recomienda doble sistema de luces. La luz trasera intermitente está prohibida. No se autorizará la salida a los participantes que no tengan el sistema de iluminación en correcto estado. Cada ciclista tiene que encender las luces al hacerse de noche y cuando la visibilidad no sea suficiente (lluvia, niebla, túneles...). Durante la noche es obligatorio llevar un chaleco reflectante y se recomienda el uso de ropa clara y brazaletes reflectantes. Es también obligatorio, en todo el recorrido, el uso del casco rígido homologado.
ARTÍCULO 7: Cada ciclista se proveerá de todo lo necesario para realizar la Ciclomarató. En todos los controles del recorrido dispondrá de avituallamiento líquido y sólido gratuito. No se autorizará el uso de ningún servicio organizado de preparadores o entrenadores con vehículo siguiendo el itinerario. Sólo se podrá utilizar este tipo de asistencia en los puntos de control. Todos los ciclistas tendrán una actitud y comportamiento correctos con el personal de la organización, con los voluntarios y con los habitantes de las poblaciones que atraviesa el recorrido. El participante que incumpla alguno de los preceptos del presente artículo será eliminado sin previo aviso.
ARTÍCULO 8: Cada participante recibirá en la salida un carné de ruta facilitado por el Audax Club Parisien y un itinerario sobre el que figurarán todos los puntos de control. Los participantes entregarán al personal controlador el mencionado carné de ruta para ser debidamente sellado y completado con el horario de paso. La organización podrá establecer uno o diversos controles secretos para garantizar un seguimiento escrupuloso del itinerario previsto.
ARTÍCULO 9: Si falta algún sello correspondiente a alguno de los controles en el carné de ruta, la brevet no será homologada. La pérdida del carné de ruta tendrá exactamente las mismas consecuencias. El carné de ruta es personal e intransferible. Por ello, será el propio participante quien lo entregue al controlador para su sellado.
ARTÍCULO 10: La Ciclomarató se iniciará a las 6 horas 15 minutos, hora de la salida del sol, del sábado 26 de Mayo. Se harán salidas escalonadas de 50 ciclistas cada 5 minutos. El tiempo máximo para efectuar el recorrido es de 40 horas. El paso por cada control deberá realizarse entre una hora de apertura y una de cierre que figurarán en el carné de ruta. Si un ciclista llega tarde a un control tendrá derecho a continuar si la falta de puntualidad se debe a un imprevisto ajeno a su voluntad, como una parada para ayudar a un accidentado o una carretera cortada. Por el contrario, un problema mecánico, la fatiga, la falta de forma física, las hipoglucemias o "pájaras" etc., no se considerarán razones válidas para evitar la descalificación. Los participantes están obligados a respetar las franjas horarias establecidas para cada control, ya que su no cumplimiento puede comportar la no homologación de la brevet.
ARTÍCULO 11: En el control de llegada cada participante deberá firmar su carnet de ruta y entregarlo a los organizadores. Le será devuelto después de la homologación. No se harán duplicados en caso de pérdida. La prueba no es competitiva.
ARTÍCULO 12: Por el sólo hecho de participar en la Ciclomarató, los ciclistas aceptan la publicación de su identidad, imágenes de la prueba y del tiempo empleado en los resultados facilitados por los organizadores. En ningún caso se utilizarán los datos de los participantes con finalidades comerciales. La organización se compromete a no transmitir los datos a terceros que puedan utilizarlas en este sentido.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 RÈGLEMENT (Français)

ARTICLE 1: La Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) organise la Ciclomarató Catalana Internacional Barcelona – Perpinyà – Barcelona “BPB-2012”. La randonnée aura lieu les 26 et 27 Mai 2012. L’épreuve est homologuée comme un Brevet des Randonneurs Mondiaux de 600 km par l’Audax Club Parisien. La Ciclomarató parcourira la Catalogne et le Roussillon suivant la fiche de parcours adjointe et totalisant 601 Km. Toute information complémentaire et actualisée aux sites www.bpb600.cat, www.cicloturismecat.wordpress.com et www.facebook.com/cicloturismecat.
ARTICLE 2: La Ciclomarató est ouverte à tout randonneur muni d’une bicyclette qui se déplace en utilisant exclusivement la puissance musculaire, licencié par un organisme associé à l’UCI ou bien à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) ou de la fédération sportive UFOLEP. L’âge des engagés sera au moins de 18 ans le jour du départ. Les candidats engagés devront prouver qu’ils ont effectué sans problème, au moins un Brevet de 300 ou 400 km en 2012. 
ARTICLE 3: L’inscription sera obligatoire au site www.bicinscriptions.cat en suivant les instructions pour remplir le bulletin d’engagement. Les frais d’engagement s’élèvent à 95 Euros. La date limite d'inscription est fixée au lundi 7 Mai 2012 à 24 heures. L’organisation limite le nombre de participants jusqu'à 300 premiers engagés. Avec l'engagement, chaque cycliste recevra une médaille BPB 2012, un maillot exclusif de la Ciclomarató, et pourra utiliser librement les ravitaillements correspondant à la randonnée, aux points de contrôle et à l’arrivée, ainsi que les espaces de repos avec matelas/couvertures et le transport des bagages au point de contrôle indiqué.
ARTICLE 4: Dès le départ, chaque cycliste devra considérer qu'il effectue une randonnée personnelle. Par conséquent, il sera obligé de respecter le code de la route et toutes les indications officielles. Aucun des organismes ou personnes cités ci-dessous ne pourront être tenus responsables des accidents qui pourraient se produire au cours de ce brevet : Federació Catalana de Ciclisme et Audax Club Parisien.
ARTICLE 5: Le contrôle de la licence et du dossier d’engagement, la remise de la carte de route et le contrôle de la partie éclairage du vélo se feront, au Velòdrom de Barcelona, le vendredi 25 Mai de 18h à 21h et le samedi 26 Mai à partir de 5h00 jusqu’à 5h45 dernier délai.
ARTICLE 6: Les vélos devront être munis d’éclairage avant et arrière, solidement fixé et en constant état de marche (il faut prévoir des ampoules et des piles supplémentaires ; le double éclairage est recommandé). L’éclairage arrière clignotant est interdit. L’organisation n’autorisera pas la randonnée aux engagés n’ayant pas leur système d’éclairage en règle. Les cyclistes utiliseront leur éclairage électrique dès le coucher du soleil et lorsque la visibilité sera insuffisante (pluie, brouillard, tunnels…) En conditions nocturnes, l’usage d’une chasuble réfléchissante est obligatoire et l’emploi de vêtements clairs est recommandé. Le port du casque rigide est aussi obligatoire.
ARTICLE 7: Les cyclistes doivent se munir de tout ce qui est nécessaire pour effectuer la Ciclomarató. A tous les points de contrôle du parcours ils auront accès à un ravitaillement liquide gratuit et aux contrôles indiqués sur la carte de route ils pourront disposer d’alimentation solide également gratuite. L’assistance organisée avec l’aide d’un véhicule accompagnant sera seulement autorisée aux points de contrôle. Les véhicules d’assistance seront obligés de suivre un itinéraire différent entre deux points de contrôle. La conduite du participant sera toujours correcte avec les bénévoles et les habitants des villes et villages sur le parcours. Le cycliste est obligé de respecter toutes les indications de cet article. Le non respect des règles entraînera l’exclusion immédiate de l’épreuve.
ARTICLE 8: Au départ les cyclos engagés recevront une carte de route de l'Audax Club Parisien et un parcours détaillé avec tous les points de contrôle. Ils présenteront aux bénévoles du pointage la carte de route qui sera tamponnée. L’organisation pourra établir un ou plusieurs contrôles inopinés, dans le but de vérifier que tout le monde suit exactement le parcours du brevet.
ARTICLE 9: En fin de parcours, la carte de route doit comprendre les tampons correspondant à toutes les villes-contrôles. L'absence d’un seul timbre entraînera l’élimination et le brevet ne sera pas homologué. La perte de la carte de route aura exactement les mêmes conséquences. Cette carte de route est absolument personnelle. Par conséquent, ce sera le cycliste lui-même qui devra la faire tamponnée.
ARTICLE 10: Le départ sera donné à partir de 6 heures 15 minutes, à la sortie du soleil, le matin du samedi 26 Mai, avec départ de 50 cyclistes chaque 5 minutes. Le temps maximum établi pour effectuer le parcours, est de 40 heures. Le passage à un contrôle se fera toujours dans un intervalle compris entre l’heure d’ouverture et l’heure de fermeture, indiqués à la carte de route. Si un cycliste est hors délai à un contrôle, il aura le droit de continuer si le retard est causé par un incident imprévisible et indépendant de sa volonté (arrêt pour aider un accidenté, route barrée…). Par contre, les problèmes mécaniques, la fatigue, le manque de forme physique, les hypoglycémies ne seront pas reconnues pour éviter l’élimination. Les randonneurs sont obligés de respecter les intervalles horaires établis pour chacun des contrôles s’ils veulent l’homologation du brevet.
ARTICLE 11: À l’arrivée, chacun des participants signera sa carte de route et la donnera aux bénévoles du dernier contrôle. Elle lui sera remise après l’homologation. Les photocopies de la carte de route ne seront pas valables en cas de perte. L’épreuve n’est pas compétitive.
ARTICLE 12: Le seul fait de participer à la Ciclomarató oblige les cyclotouristes à accepter la publication de leur identité, des images de l’epreuve et du temps réalisé pour effectuer le parcours. Les données personnelles des participants ne seront jamais utilisées dans un but commercial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada